piątek, 26 września 2014

Z otchłani czasu: sławne odziały: Rycerze Origo | From the abyss of time: Regiments of Renown: The Knights of Origo

Rycerze Origo to drugi z zestawów Sławnych Oddziałów, ukazał się w czasach 1. edycji gry Warhammer Fantasy Battle. Zestaw nosił numer RR2, w czasach 2. edycji do wydanych wcześniej figurek dołączono miniaturkę czempiona.

Mnisi z błogosławionego zakonu Świętego Origo uważali, że wyspiarski posterunek Fyrus jest idealnym miejscem na wybudowanie klasztoru. To prawda - Fyrus leży zaledwie tuzin mil od wybrzeży Arabii, urodził się na nim wielebny mułła Aklan'd, z jego portów można kontrolować główne szlaki handlowe wiodące ze wschodu na zachód. Bracia z Błogosławionego Zakonu Świętego Origo uważali jednak, że Fyrus będzie idealnym miejscem skupienia i medytacji. Na początek usunęli z wyspy wszystkich rodzimych mieszkańców, po czym wybudowali wielką fortecę. Nazwali ją Świętym Monastyrem Boskiego Origo.

Kiedy dobrzy braciszkowie stwierdzili, że ich modlitwy zakłócają arabijscy piraci i nieustające skargi wydziedziczonych pierwotnych mieszkańców wyspy, zareagowali w jedyny znany sobie sposób. Wybudowali floty, oczyścili morze ze wschodnich okrętów i spalili każdy arabijski port w promieniu 100 mil. Specjalnie na czas tej krucjaty Wielki Mistrz Zakonu zaprojektował wygląd szat i sztandaru, pokazujemy je obok.

Rycerze powrócili następnie do życia pełnego spokoju i kontemplacji, przerywanego jedynie corocznymi wypadami, podczas których palili, rabowali i niszczyli wybrzeża niewiernych. Po kilku latach ich samotność przerwały potężne armie ludzi Wschodu, które najpierw obległy, a następnie zniszczyły ich klasztor. Wielu rycerzy zginęło w tym niesprowokowanym ataku, liczni jednak uciekli. Odbudowali zakon na Zachodzie, pod kierunkiem nowego Wielkiego Mistrza, sir Johna Tyrewelda, wspomaganego przez zakonnego czempiona, Donna Don Domingio.

Od tego czasu członkowie zakonu częstokroć udają się na krucjaty skierowane przeciwko wszystkim wrogom, ośmielającym się myśleć nieprawomyślnie. Cieszą się zasłużoną sławą wśród wrogów. Gobliny nazywają ich Wpienionymi, natomiast ludzie Wschodu określają sir Johna mianem Pieniacza.

UZBROJENIE: miecz i nóż, zwany również Likwidatorem Niewiernych.
SZATY: kolczuga, hełm wielki i jaka. Jaka tego konkretnego zakonu ma barwę czerwoną, co symbolizuje krew przelaną za to, by inni mogli żyć - dokładniej krew ich wrogów. Znak zakonny noszony jest na prawej piersi.
TARCZA: Znak zakonny umieszczony na tarczy trójkątnej.
ZAWOŁANIE BOJOWE: Pokój i Sprawiedliwość. Motto rodziny sir Johna Tyrewelda brzmi "tylko miecz oczyszcza".
PRZYWÓDCA: Sir John Tyreweld
UWAGA: Wszyscy rycerze Zakonu Origo są podatni na SZAŁ, nie wykonują testów morale i łatwiej przechodzą testy Strachu i Grozy. NIENAWIDZĄ wszystkich ludzi nie pochodzących z Zachodu. (Tekst tej uwagi jest bardzo swobodnym i niepełnym tłumaczeniem wersji angielskiej, jako że dotyczy ona bezpośrednio mechanizmów związanych z 1. i 2. edycją WFB).

The Knights of Origo are second of the Regiments of Renown, code of this unit was RR2. It was released for 1st edition of Warhammer, then it was released for 2nd edition of the game, when champion miniature was added.

The island outpost of Fyrus seemed a good place for the monks of the holy order of Saint Origo to build a monastery. True - Fyrus did lie but a dozen miles from the coasts of Araby, it was the birth place of the revered Mullah Aklan'd and its harbours did control the main east-west trade route; but the Brothers of the Holy Order of Saint Origo decided Fyrus would make an ideal place to rest and meditate. They started by kicking out all of the natives and building a huge fortress. This they decided to call the 'Holy Monastery of the Divine Origo'

.When the good brothers found their prayer disturbed by Arabian pirates and the continued complaints of the disinherited they reacted in the only way they knew how. They built fleets, wiped the waterways clean of eastern ships, and fired every Arabian port within a hundred miles. For the purposes of the crusade the Grand Master of the Order designed the special uniform and banner which is illustrated here.

The Knights returned to a life of peace and contemplation, disturbed only by annual excursions burning, looting and destroying all along the coasts of heathendom. After a few years they were shaken from their solitude by vast armies of Easterners, who lay seige to, and eventually destroyed, the monastery. Many of the Knights were slain in this unprevoked attack but a large company escaped. Unde their new Grand Master, Sir John Tyreweld, and aided by the Order's Champion Donna Don Domingio, the Order reformed in the West.

From then on the company crusaded extensively against the enemies of all right thinking folk and gained a considerable reputation from their enemies. Amongst the Goblins they became renowned as 'The Frothers', whilst the Easterners dubbed Sir John 'The Foaming One'.

ARMAMENT: Sword and Knife, known as the Heathen Dispatcher .
DRESS: Mail armour, great helm and surcoat. The surcoat of this particular order is red, which symbolises the blood that was shed that others might go on - specifically the blood of their enemies. Note the badge of the order worn over the right breast.
SHIELD: The badge of the order is placed upon the 'heater' shield.
BATTLECRY: Peace and Justice. Sir John Tyreweld's family motto is "only the Sword Purifies".
LEADER: Sir John Tyreweld, he has the same profile as a Mighty Hero. Leadership 6.
UWAGA: (1st edition) All of the Knights are subject to FRENZY, never take morale tests and add 1 to all Fear and Terror throws. They HATE all non-westerners. In Frenzy they disregard the normal requirement to discard armour. (2nd edition) All the Knights have the usual +1 WS for knights, including CHapions and Heroes. In addition the Knights are subject to Frenzy.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Z wielką przyjemnością czytam zawsze wszystkie komentarze - pozytywne i negatywne, choć co do tych ostatnich wolałbym, by były merytoryczne. Zostaw ślad swojej obecności komentując lub dodając blog do listy obserwowanych.

I always read all comments with great pleasure - both positive and negative ones. Speaking about negatives - please be constructive and let me improve my blog. Comment or follow my blog.